Stedenbouwkundig instrumentarium voor de ontwikkeling van de spontane stad

De Nederlandse gebiedsontwikkeling leek voor de crisis onaantastbaar. Het stedenbouwkundig instrumentarium was helder: het masterplan en de maquette vormden de onafscheidelijke kern en waren onmisbaar. Het stedenbouwkundig instrumentarium is echter veel diverser.

Gebiedsontwikkeling is omgeven door veel onzekerheden: wat zijn de potenties, wat zijn de urgenties? De ontwikkeling van de Spontane Stad vraagt om flexibiliteit en om slimme strategieën waarin ruimte wordt gegeven aan het onbekende en aan onzekerheden. Dit maakt de spontane stad.

Dit vraagt niet om uniforme aanpak, maar juist een bewuste inzet van het (bestaande) instrumentarium. Stel je een kwartiermaker aan, of wordt voor een raamwerkplan met kavelpaspoorten gekozen? Urhahn heeft hiervoor een helder afwegingskader ontwikkeld: de strategiewijzer. Geen sluitende richtingaanwijzer, maar een hulpmiddel om de juiste discussie te voeren. Zes strategieën vormen de basis van deze wijzer. Iedere strategie bevat een optelsom van instrumenten: ruimtelijk, financieel, organisatorisch en planologisch-juridisch.

Wij hebben een praktijkonderzoek naar het instrumentarium uitgevoerd in het kader van programma ‘Stedenbouw zonder grondopbrengsten’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Lees meer over de Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformatie.

Kies hier links in het menu SPONTANE STAD om meer te lezen over onze werkwijze, nieuws, artikelen en projecten over dit onderwerp. Op de volgende pagina’s kunt u direct meer lezen over onze werkwijze/filosofie: