Omgevingsvisie als afwegingskader voor initiatiefnemers en gemeente

Interactief traject voor de omgevingsvisie van Katwijk

Urhahn werkt in een intensief én interactief traject aan de omgevingsvisie van Katwijk (Zuid-Holland).  Dit doen we in samenwerking met bureau Over Morgen, die het procesdeel voor haar rekening neemt. Urhahn richt zich op de inhoud.

 

Omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een één van de nieuwe instrumenten binnen de Omgevingswet, die in 2019 in werking zal treden. In de omgevingsvisie regelt iedere gemeente hoe zij zich in de toekomst wil ontwikkelen. Daarmee functioneert deze als afwegingskader voor initiatiefnemers en de gemeente zelf. De omgevingsvisie vervangt de structuurvisies en is ook echt anders: de totstandkoming gebeurt in samenwerking met iedereen die de visie aangaat:  bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politiek, etc. Verder worden andere domeinen, zoals het sociale domein geïntegreerd in een fysiek ruimtelijk plan.

 

Stapsgewijs naar resultaat

Hoe integraal en transparant de visie wordt, dat is aan iedere gemeente zelf om te bepalen. Urhahn en Over Morgen hebben eerst een plan van aanpak gemaakt voor de gemeente Katwijk (fase 1). Daarin zijn het ambitieniveau en de belangrijkste inhoudelijke thema’s voor de Katwijkse omgevingsvisie benoemd. In de vervolgopdracht (fase 2) zal de inhoud van de visie vorm krijgen en worden belangrijke keuzes gemaakt voor de toekomst van Katwijk. Wie wil Katwijk zijn, hoe positioneert het verstedelijkte dorp zich in zijn regio, en in de Randstad? Wat zijn de unique selling points en welke kwaliteiten kunnen verder uitgebouwd worden?

We staan aan de start van een intensief project, waarin we uitgebreid in gesprek gaan met Katwijkers, gemeente en bestuur. Dat gebruiken we als input voor de omgevingsvisie, die eind 2017 klaar moet zijn. Aan de slag!

 

Bericht geplaatst op: 16 maart 2017

Door: Anouk Distelbrink