Ad de Bont

Partner, stedenbouwkundige

Ad heeft als stedenbouwkundige en projectleider veel ervaring met het aansturen van integrale projectteams. In zijn projecten legt hij verbanden tussen ruimte, infrastructuur en sociale & economische opgaven. Dit doet hij zowel op stedelijk, regionaal als gebiedsniveau. Hij werkt vaak voor overheden. Ad voelt zich goed thuis in het bestuurlijke proces en is vaak een enthousiaste voorzitter/begeleider van bestuurlijke en interactieve werkbijeenkomsten.

 

Ad heeft het boek De Beweegvriendelijke Stad ontwikkeld en is medeoprichter van het Platform Gezond Ontwerp. Hij adviseert opdrachtgevers, geeft lezingen en doet ontwerpend onderzoek naar een beweegvriendelijke woon- en leefomgeving. Hij is tevens lid van de commissie ‘Maak ruimte voor gezondheid’ van ZonMW. Ad is gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

 

Stuur Ad de Bont een mail of bel 020 421 74 40.


Selectie van recente projecten waarvoor Ad projectleider is/was:

 • Beweegvriendelijk Antwerpen, ontwerpen en adviezen om vier Antwerpse buurten beweegvriendelijker te maken (voor Stad Antwerpen, 2018-2019)
 • Beweegvriendelijk Eindhoven, ontwerpen en adviezen om twee Eindhovense buurten beweegvriendelijker te maken (voor gemeente Eindhoven, 2018-2019)
 • De Tuinen van Deventer: stedenbouwkundig concept Zandweerd, een duurzame en beweegvriendelijke wijk van circa 120 woningen (voor gemeente Deventer 2017-2018).
 • Ateliers Haven-Stad/ZaanIJcorridor: inhoudelijke en procesmatige invulling van Ateliers waarin de relatie tussen de gebieds- / verstedelijkingsambities en de multimodale bereikbaarheid centraal staat (voor Ministerie van I&W, 2018).
 • Gebiedsagenda Oost NL: ontwerpend onderzoek voor actualisatie van de Gebiedsagenda (voor ministerie BZK, 2018).
 • MIRT-programma U Ned: ruimtelijke en infastructurele ontwikkeling van Utrecht op de lange termijn. Ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelkansen van de Utrechtse regio (voor Ministerie van I&W en Utrechtse regio, 2018).
 • Dashboard Meerwaarde Verstedelijking: onderzoek naar de maatschappelijke effecten van binnen- respectievelijk buitenstedelijk bouwen, met de MRA als voorbeeldregio (voor College van Rijksadviseurs CRA, 2017-2018).
 • Woonwijken Lelystad: opgavestelling en kansenkaart voor de toekomst van de Lelystadse woonwijken uit de jaren 70 en 80 (voor gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada, 2017).
 • Het verhaal van Lelystad: ontwikkeling van de strategische hoofdopgaven voor Lelystad als basis voor de toekomstige omgevingsvisie (voor gemeente Lelystad, 2017).
 • Omgevingsvisie Katwijk: visie op ruimtelijk-programmatische ontwikkeling van Katwijk (voor gemeente Katwijk, 2017).
 • Eindhoven Centraal: visie op de binnenstad (voor gemeente Eindhoven, 2017).
 • Publicatie: ‘de beweegvriendelijke stad’: een onderzoek naar hoe de openbare ruimte kan bijdragen aan een gezondere levensstijl van bewoners (voor gemeente Amsterdam, deels eigen initiatief, 2017).
 • Regionale Economische Ontwikkelstrategie (REOS): visie op de ruimtelijk-economische hoofdstructuur van Nederland (voor Ministerie van I&M, 2016-2017).
 • Tilburg binnenstad: projectleider economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw (voor gemeente Tilburg, 2016-2017).
 • Ontwikkelbeeld Regio Alkmaar: regionale visie als basis voor gemeentelijke omgevingsvisies (voor Regio Alkmaar, 2017).
 • Ambitieagenda Noordoost Brabant: bouwsteen voor de provinciale omgevingsvisie (voor Regio Noordoost Brabant, 2017).
 • Metropoolregio Rotterdam-Den Haag: ontwerpend onderzoek naar ambities, opgaven en projecten in het kader van de Programma-aanpak Bereikbaarheid MRDH (voor Ministerie van I&M, 2017).
 • Bouwstenen uitvoeringsstrategie interactiemilieus voor de Regionale Economische Ontwikkelstrategie (REOS). Hoe kunnen ruimtelijke interventies (aantoonbaar) bijdragen aan de economische structuurversterking Noordvleugel, Zuidvleugel en Brainport Eindhoven? (voor Ministerie van I&M, 2016-2017).
 • Greenport 2050: negen boerenwijsheden voor de ruimtelijke toekomst van het productielandschap in Noord-Holland Noord (voor Greenport Noord-Holland Noord, 2017).
 • Kracht van BrabantStad: provinciale propositie gericht op ruimtelijk-economische structuurversterking van Brabant en de vijf grote Brabantse steden (voor provincie Noord-Brabant en de B5-gemeenten, 2016-2017).
 • Ontwerpateliers Ontwerp en Externe Veiligheid: inhoudelijke voorbereiding diverse ontwerpsessies met betrekking tot ruimtelijk ontwerp in geluid- en milieuhinderzones (voor ElbaRec, 2015-2018).
 • Utrecht Science Park / UMC: visie op interactie en ontmoeting op het USP (voor USP, 2016).
 • Stede Broec Zuidwest: gebiedsvisie en afwegingskader Lutjebroek (voor gemeente Stede Broec, 2016).
 • Structuurschets West-Friesland: interactief participatie- en communicatieproces gericht op goede samenwerking tussen de partners en het ontginnen van de regionale dynamiek, aan de hand van InnovatieLabs, Regionale Diners en een website voor de initiatieven (voor de zeven West-Friese gemeenten, 2015-heden).
 • Eindhoven Brainport Hub: procesmatige en inhoudelijke begeleiding van driedaagse werksessie gericht op integrale planvorming voor de stationsomgeving (in opdracht van stuurgroep Brainport, 2016).
 • Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformaties: ontwerpend onderzoek naar nieuwe (on)zekerheden in binnenstedelijke transformaties. (Een initiatief van Urhahn met medefinanciering van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, 2014-2015).
 • BinnenstadsvisieHoorn: visie gericht op duurzame, gezonde en vitale ontwikkeling van het centrum van Hoorn (voor gemeente Hoorn, 2015-heden)
 • Winkelcentrum Streekhof Stede Broec: marktconsultatie, marktselectie en stedenbouwkundig plan (voor gemeente Stede Broec, 2014-heden)
 • MIRT & Water, expert ruimte en ontwerp in het onderzoek naar de inhoudelijke en procesmatige meerwaarde van integratie van water in het MIRT. Urhahn staat borg voor het ontwerpend onderzoek en de inhoudelijke begeleiding van een regionaal ontwerpatelier Varik-Heesselt (i.s.m. Infram, voor het Ministerie I&M, 2015-heden).
 • Ontwerpend onderzoek naar interactiemilieus voor de Regionale Economische Ontwikkelstrategie (REOS). Hoe kunnen ruimtelijke interventies (aantoonbaar) bijdragen aan de economische structuurversterking Noordvleugel, Zuidvleugel en Brainport Eindhoven? Projectontwerper (voor Ministerie van I&M, 2015-2016).
 • Wijkvisies Hoorn, tweedaagse werksessie waarin de contouren van een wijkvisie worden opgesteld voor twee historische stadswijken in Hoorn (voor gemeente Hoorn, 2015).
 • Ontwikkelstrategie IJssel-Vechtdelta, expert ruimte en ontwerp in de ontwikkeling van het Panorama 2050 en de ontwikkelstrategie gericht op een waterveilige en klimaatadaptieve regio. Onderdeel van dit project is de begeleiding van drie interactieve werksessies met alle actoren (in samenwerking met Infram, voor Stuurgroep IJssel-Vechtdelta, 2015).
 • Bedrijventerreinvisie West-Friesland, regionale visie gericht op planning van werklocaties, in samenwerking met zeven gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) en regionale ondernemers (voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, 2014-heden).
 • Sterke Stedelijke Netwerken Noord-Brabant: inhoudelijke begeleiding ontwerpatelier gericht op versterking van de economische kracht van Noord-Brabant door verbetering van connectiviteit en stedelijke knooppunten (i.s.m. RHDHV voor Provincie Noord-Brabant en 5 Brabantse Steden, 2014-2015).

 

Projecten, publicaties & initiatieven in eerdere dienstverbanden:

 • Strategiebepaling leegstand Noordoost-Twente, ruimtelijk adviseur (De Bont voor Ruimte in samenwerking met RIGO, voor provincie Overijssel, 2013).
  MIRT-verkenning Luwtemaatregelen Hoornse Hop, begeleiding interactieve ontwerpateliers met stakeholders (De Bont voor Ruimte i.s.m. Oranjewoud voor Ministerie I&M, 2013).
 • Kustvisie Hoorn, projectleider (De Bont voor Ruimte i.s.m. BVR voor gemeente Hoorn, 2012–2013).
  MIRT Overnachtingsplaatsen Merwedes en Beneden Lek, expert ruimtelijke kwaliteit en begeleiding interactieve ontwerpateliers met stakeholders ( i.s.m. CSO voor RWS, 2013)
 • Structuurvisie Wageningen, projectleider (De Bont voor Ruimte voor BVR, 2012-2013).
 • Structuurvisie Hoorn, projectleider (BVR voor gemeente Hoorn, 2011-2013).
 • Versterkt Stedelijk Netwerk Brabant, provincie Brabant ruimtelijk expert en verbeelding (BVR i.s.m. RHDHV voor Provincie Noord-Brabant, 2012).
  MIRT A4 Haaglanden, projectleider opstellen Rijksstructuurvisie en ruimtelijk beoordelingskader (BVR voor Ministerie I&M en Regio Haaglanden 2011-2012).
 • Versterkt Stedelijk Netwerk Brabant, ruimtelijk adviseur en begeleiding ontwerpateliers (BVR voor provincie Noord-Brabant, 2012).
 • MIRT A67, projectleider verbeelding van MIRT resultaten, integratie van ‘ruimte’ in MIRT-onderzoek (BVR voor ministerie I&M, 2011).
 • MIRT-verkenning Ooijen-Wanssum, begeleiding interactieve werksessies met stakeholders (BVR i.s.m. CSO voor Projectbureau Ooijen- Wanssum, 2013).
 • Onderzoek naar Regionaal Ontwerp in Nederland (BVR i.s.m. NIROV voor Ministerie OCW, 2009).
 • Structuurvisie Ridderkerk 2020, projectleider (BVR voor gemeente Ridderkerk, 2008-2009).
 • EO Wijersprijsvraag Deltapoort, tweede prijs (BVR 2009).
 • Toekomstvisie Randstad 2040, adviseur atelier Stad-land, (BVR voor ministerie van VROM 2007-2008).
 • Verkenning gebiedsontwikkeling Zuyderzeerand, projectleider (BVR voor provincie Flevoland en gemeenten Steenwijkerland, Lemsterland en Noordoostpolder, 2009).
 • Ontwikkelingsvisie Zuidelijke Randmeren, projectleider (voor gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Huizen, Naarden, Nijkerk en Zeewolde, 2007-2008).

 

selectie van Ads artikelen: