Ad de Bont

Directielid, stedenbouwkundige

Ad heeft als stedenbouwkundige en projectleider veel ervaring met het ontwikkelen van integrale plannen voor stad en regio. In zijn projecten verbindt hij mensen met uiteenlopende belangen en ideeën en legt hij verbanden tussen ruimte, infrastructuur en sociale en economische opgaven. Ad is auteur van de publicaties De Beweegvriendelijke Stad en Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte. Beide boeken gaan over het beweegvriendelijker, gezonder en aantrekkelijker maken van onze leefomgeving. De ontwerpbenadering van Urhahn, uiteengezet in deze publicaties, stelt de gebruiker en het gebruikersperspectief centraal.

 

Ad werkt vaak voor overheden. Hij adviseert opdrachtgevers, geeft lezingen en doet ontwerpend onderzoek naar een beweegvriendelijke woon- en leefomgeving. Ad is medeoprichter van het Platform Gezond Ontwerp en gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Sinds 2014 is Ad partner bij Urhahn; daarvoor werkte hij onder meer als senior projectleider en adviseur bij BVR en bij Grontmij.

 

Stuur Ad de Bont een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.


Selectie van recente projecten waarvoor Ad projectleider is/was:

 • Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte: auteur van een publicatie in opdracht van gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland (2020-2021).
 • Perspectief Noordrand Nieuwegein: strategische keuzes en onderzoeksvragen voor de rol van Nieuwegein in de ontwikkelingen van de A12-zone (voor gemeente Nieuwegein 2021).
 • Viaanse Molen, Alkmaar: spelregelkaart en ontwikkelstrategie voor de transformatie van kantorengebied naar groene stadswijk (in opdracht van de gemeente Alkmaar, 2020 – 2021).
 • Kindvriendelijke stad: onderzoek naar de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling van Nederland vanuit de context van gezinnen met jonge kinderen, voor internationale inspiratie, en organisatie workshops over ontwerpprincipes en praktijkvoorbeelden, (in opdracht van de Bernard van Leerstichting, 2000 – heden).
 • SED-gemeenten Omgevingsvisie: gebiedsvisie als basis voor de toekomstige omgevingsvisie (voor gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland, 2020-2021).
 • De Tuinen van Zandweerd, Deventer: stedenbouwkundig concept en stedenbouwkundig plan Zandweerd, een duurzame en beweegvriendelijke wijk van circa 120 woningen (voor gemeente Deventer 2017 – heden).
 • Beweegvriendelijk Antwerpen, Apeldoorn en Eindhoven, ontwerpen en adviezen om deze beweegvriendelijker, kindvriendelijker en aantrekkelijker te maken (voor Stad Antwerpen, gemeente Eindhoven en gemeente Apeldoorn 2018 – 2020).
 • Atelier oostflank MRA / Almere 2.0: ateliermeester voor de lange termijnstrategie voor de stad Almere en de oostflank van de Metropoolregio Amsterdam. Ontwerpend onderzoek, verbeelding en strategie, en aansturing van de werkplaatsen ‘Amsterdam Bay Area’, ‘Almere Centrum’, ‘Toekomstbestendige Stad’ en ‘Oostflank MRA’, waaraan in een groot team bij Urhahn is gewerkt (in opdracht van partners Almere 2.0, 2020).
 • Zoetermeer Omgevingsvisie: opstellen van een integrale toekomstvisie (samen met Overmorgen, voor gemeente Zoetermeer, 2019-2021).
 • Verstedelijkingsstrategie A12 Utrecht: visie op de toekomstige verstedelijking (wonen en werken) van de zuidflank van de regio Utrecht, met ontwikkelbeelden en ontwikkelprincipes (voor provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, RWS en U10, 2019-2021).
 • Noord-Hollandse dorpsranden: opstellen beoordelingskader en gouden regels voor initiatieven voor woningbouwontwikkeling op de grens van stad en landschap, uitgaande van maatschappelijke meerwaarde en landschappelijke kwaliteit (voor de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland (PARK), 2020).
 • Dashboard Meerwaarde Verstedelijking: onderzoek naar de maatschappelijke effecten van binnen- respectievelijk buitenstedelijk bouwen (voor College van Rijksadviseurs en Ministerie BZK, 2017-2020).
 • Stedebroec Streekhof: afronding visie en stedenbouwkundige ontwerpen voor het winkelcentrum en omgeving (voor gemeente Stede Broec, 2016-heden).
 • Hoorn gemeentehuis: variantenstudie (voor gemeente Hoorn, 2020).
 • Gebiedsagenda’s NL: ruimtelijk ontwerp, ontwikkeling en advisering voor de actualisatie van de Omgevingsagenda’s van Nederland (voor ministerie BZK, 2018 – 2020).
 • Gebiedsagenda Oost NL: ruimtelijke ontwerp, ontwikkeling en advisering voor de actualisatie van de Omgevingsagenda (voor ministerie BZK en de provincies Overijssel en Gelderland, 2018).
 • Amsterdam Knowledge Mile: gebiedsvisie voor het wonen rond de Wibautstraat (voor Woonstichting De Key, 2019-2020).
 • Lelystad: opstellen van ruimtelijk raamwerk en koersdocument (voor gemeente Lelystad, 2018-2019).
 • Hoorn Stationsgebied: verdieping ruimtelijk-programmatische visie Poort van Hoorn (voor SITE / Gemeente Hoorn, 2018-2019).
 • Rijssen-Holten: profilering en ambities ten behoeve van de omgevingsvisie (voor gemeente Rijssen-Holten, 2018-2019).
 • Hoorn: de toekomst van Hoorn, een visie waarmee de gemeente haar rol verandert van faciliterend naar actief ontwikkelend (in opdracht van de gemeente Hoorn, 2018-2019).
 • Ateliers Haven-Stad/ZaanIJcorridor: inhoudelijke en procesmatige invulling van Ateliers waarin de relatie tussen de gebieds- / verstedelijkingsambities en de multimodale bereikbaarheid centraal staat (voor Ministerie van I&W, 2018).
 • MIRT-programma U Ned: ruimtelijke en infastructurele ontwikkeling van Utrecht op de lange termijn. Ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelkansen van de Utrechtse regio (voor Ministerie van I&W en Utrechtse regio, 2018).
 • Wonen in Noord-Holland Noord: visie op kansen voor bovenregionale woningbouw in de steden en rond de ov-knooppunten van Noord-Holland Noord (voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, 2018).
 • Woonwijken Lelystad: opgavestelling en kansenkaart voor de toekomst van de Lelystadse woonwijken uit de jaren 70 en 80 (voor gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada, 2017).
 • Het verhaal van Lelystad: ontwikkeling van de strategische hoofdopgaven voor Lelystad als basis voor de toekomstige omgevingsvisie (voor gemeente Lelystad, 2017).
 • Omgevingsvisie Katwijk: visie op ruimtelijk-programmatische ontwikkeling van Katwijk (voor gemeente Katwijk, 2017).
 • Eindhoven Centraal: visie op de binnenstad (voor gemeente Eindhoven, 2017).
 • Publicatie: ‘de beweegvriendelijke stad’: een onderzoek naar hoe de openbare ruimte kan bijdragen aan een gezondere levensstijl van bewoners (voor gemeente Amsterdam, deels eigen initiatief, 2017).
 • Regionale Economische Ontwikkelstrategie (REOS): visie op de ruimtelijk-economische hoofdstructuur van Nederland (voor Ministerie van I&M, 2016-2017).
 • Tilburg binnenstad: projectleider economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw (voor gemeente Tilburg, 2016-2017).
 • Ontwikkelbeeld Regio Alkmaar: regionale visie als basis voor gemeentelijke omgevingsvisies (voor Regio Alkmaar, 2017).
 • Ambitieagenda Noordoost Brabant: bouwsteen voor de provinciale omgevingsvisie (voor Regio Noordoost Brabant, 2017).
 • Metropoolregio Rotterdam-Den Haag: ontwerpend onderzoek naar ambities, opgaven en projecten in het kader van de Programma-aanpak Bereikbaarheid MRDH (voor Ministerie van I&M, 2017).
 • Masterclass groene gezonde stad: inhoudelijke bijdrage aan ontwerpatelier met buurtschouw Soesterkwartier Amersfoort, over inrichting in de openbare ruimte die gezond gedrag stimuleert of belemmert (voor ElbaRec, 2017).
 • Greenport 2050: negen boerenwijsheden voor de ruimtelijke toekomst van het productielandschap in Noord-Holland Noord (voor Greenport Noord-Holland Noord, 2017).
 • Kracht van BrabantStad: provinciale propositie gericht op ruimtelijk-economische structuurversterking van Brabant en de vijf grote Brabantse steden (voor provincie Noord-Brabant en de B5-gemeenten, 2016-2017).
 • Ontwerpateliers Ontwerp en Externe Veiligheid: inhoudelijke voorbereiding diverse ontwerpsessies met betrekking tot ruimtelijk ontwerp in geluid- en milieuhinderzones (voor ElbaRec, 2015-2018).
 • Utrecht Science Park / UMC: visie op interactie en ontmoeting op het USP (voor USP, 2016).
 • Stede Broec Zuidwest: gebiedsvisie en afwegingskader Lutjebroek (voor gemeente Stede Broec, 2016).
 • Structuurschets West-Friesland: interactief participatie- en communicatieproces gericht op goede samenwerking tussen de partners en het ontginnen van de regionale dynamiek, aan de hand van InnovatieLabs, Regionale Diners en een website voor de initiatieven (voor de zeven West-Friese gemeenten, 2015-2016).
 • Eindhoven Brainport Hub: procesmatige en inhoudelijke begeleiding van driedaagse werksessie gericht op integrale planvorming voor de stationsomgeving (in opdracht van stuurgroep Brainport, 2016).
 • Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformaties: ontwerpend onderzoek naar nieuwe (on)zekerheden in binnenstedelijke transformaties. (Een initiatief van Urhahn met medefinanciering van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, 2014-2015).
 • Centrumvisie Hoorn: visie gericht op duurzame, gezonde en vitale ontwikkeling van het centrum van Hoorn (voor gemeente Hoorn, 2015-2016).
 • Winkelcentrum Streekhof Stede Broec: marktconsultatie, marktselectie en stedenbouwkundig plan (voor gemeente Stede Broec, 2014-heden)
 • MIRT & Water, expert ruimte en ontwerp in het onderzoek naar de inhoudelijke en procesmatige meerwaarde van integratie van water in het MIRT. Urhahn staat borg voor het ontwerpend onderzoek en de inhoudelijke begeleiding van een regionaal ontwerpatelier Varik-Heesselt (i.s.m. Infram, voor het Ministerie I&M, 2015-heden).
 • Wijkvisies Hoorn, tweedaagse werksessie waarin de contouren van een wijkvisie worden opgesteld voor twee historische stadswijken in Hoorn (voor gemeente Hoorn, 2015).
 • Ontwikkelstrategie IJssel-Vechtdelta, expert ruimte en ontwerp in de ontwikkeling van het Panorama 2050 en de ontwikkelstrategie gericht op een waterveilige en klimaatadaptieve regio. Onderdeel van dit project is de begeleiding van drie interactieve werksessies met alle actoren (in samenwerking met Infram, voor Stuurgroep IJssel-Vechtdelta, 2015).
 • Bedrijventerreinvisie West-Friesland, regionale visie gericht op planning van werklocaties, in samenwerking met zeven gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) en regionale ondernemers (voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, 2014-heden).
 • Sterke Stedelijke Netwerken Noord-Brabant: inhoudelijke begeleiding ontwerpatelier gericht op versterking van de economische kracht van Noord-Brabant door verbetering van connectiviteit en stedelijke knooppunten (i.s.m. RHDHV voor Provincie Noord-Brabant en 5 Brabantse Steden, 2014-2015).