Dashboard Meerwaarde Verstedelijking

In opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA) heeft Urhahn een Dashboard ontwikkeld waarin de maatschappelijke effecten van verstedelijking inzichtelijk worden gemaakt.

<
>

    Het College van Rijksadviseurs heeft Urhahn en Rebel gevraagd om een dashboard te ontwikkelen dat de maatschappelijk effecten van verstedelijking op regionale schaal inzichtelijk worden gemaakt. De MRA is hierbij als voorbeeld gehanteerd. Er zijn verstedelijkingsprincipes ontwikkeld, die als input voor het dashboard zijn gebruikt. Er wordt hierbij uitgegaan van een opgave om circa 230.000 woningen toe te voegen aan de regio. Urhahn heeft voor deze studie drie ontwikkelperspectieven uitgewerkt voor de Metropoolregio Amsterdam. De ontwikkelperspectieven vormen de input voor het dashboard. In het dashboard worden de effecten van binnen- of buitenstedelijk bouwen of bouwen nabij ov-knooppunten op duurzame mobiliteit, agglomeratiekracht, economische structuurversterking, verduurzaming en duurzame energie inzichtelijk gemaakt. De ontwikkelperspectieven onderscheiden zich door verstedelijkingskeuzes (vooral binnenstedelijk, vooral rond de knooppunten, vooral aan de stadsrand). Aan de verstedelijkingskeuzes zijn logische infrastructurele maatregelen gekoppeld. Ieder ontwikkelscenario toont zo een samenhangend beeld van verstedelijkings- en infrastructuurkeuzes. Dit is uitgewerkt in diverse kaarten en schema’s.

    Lees hier het gehele rapport.