Ontwikkelbeeld Oudorp Alkmaar

Bouwen aan de aantrekkelijke leefomgeving van de toekomst: stedelijk en bruisend, innovatief en slim, lommerrijk en luisterrijk

<
>

  Alkmaar is voornemens het bedrijventerrein Oudorp en Overdie aan het Noordhollandsch Kanaal te transformeren tot hoogwaardige, innovatieve en stedelijke woon-, werk- en leefomgeving. Urhahn | stedenbouw & strategie heeft daartoe een ontwikkelbeeld opgesteld.

   

  Alkmaar heeft een woningbouwopgave waar vooral in de stad zelf ruimte voor gevonden moet worden. Transformatie van Oudorp en Overdie biedt deze ruimte. Daarnaast draagt transformatie bij aan de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen en ambities zoals verwoord in de Omgevingsvisie Alkmaar 2040.

   

  In dit gebied ontstaat voor Alkmaar de mogelijk om te bouwen aan de aantrekkelijke leefomgeving van de toekomst: stedelijk en bruisend, innovatief en slim, lommerrijk en luisterrijk. Langs het kanaal bouwt Alkmaar aan nieuwe leefomgevingen met een uitgesproken stedelijk karakter met een, voor de gemeente, relatief hoge stedelijke dichtheid.

   

  De kern van het ontwikkelbeeld voor Oudorp en Overdie wordt gevormd door twaalf ontwikkelprincipes. Deze ontwikkelprincipes zijn opgezet als losse ‘bouwstenen’ die in samenhang invulling geven aan de gemeentelijke ambities. De principes hebben nadrukkelijk de intentie om flexibel en uitnodigend te zijn richting initiatiefnemers. Ze dienen gelezen te worden als een handreiking richting partijen die aan de lat staan voor de kwaliteitsverbetering. Ze vormen nadrukkelijk geen hermetisch plan of een planologisch kader.

   

  Het concept ontwikkelbeeld voor transformatie van industrieterreinen Oudorp en Overdie zal nog enkele stappen moeten doorlopen om te kunnen worden vastgesteld.