Gebiedsagenda Oost

Met betrokkenen van verschillende ministeries is een kaartenatlas opgesteld die de kansen en opgaven van de regio Oost Nederland weergeeft.

<
>

  De gebiedsagenda’s worden vernieuwd. Deze agenda’s dienen aan te sluiten bij de NOVI en de nieuwe omgevingswet en krijgen zodoende een meer integraal karakter. Urhahn heeft samen met het ministerie van BZK en andere Rijkspartners de belangrijkste opgaven en kansen voor Oost Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) onderzocht en in beeld gebracht middels een kaartenatlas. Deze atlas kan worden gezien als het Rijkshuiswerk in aanloop naar het opstellen van de Gebiedsagenda Oost. In het vervolgtraject zal het gesprek worden gevoerd met de regionale partners om zo tot een breed gedragen gebiedsagenda te komen.

   

  De vier strategische opgaven, zoals ze staan beschreven in ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’, dienen als uitgangspunt voor het in beeld brengen van de belangrijkste kansen en opgaven in Oost. Deze opgaven zijn:

  1. Een duurzame en concurrerende economie
  2. Een klimaatbestendige en -neutrale samenleving
  3. Een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
  4. Een waardevolle leefomgeving

   

  De atlas geeft een bondige analyse van de regio en toont de verschillende doelstellingen en deelopgaven, behorend bij bovenstaande opgaven. Deze doelstellingen en deelopgaven zijn gebaseerd op beleidsdocumenten, visies en onderzoeken en meerdere werksessies waarin mensen van verschillende ministeries waren betrokken. Vervolgens zijn diverse integrale kansen geformuleerd voor verschillende deelgebieden in Oost. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen bovenregionale kansen en gebiedsspecifieke kansen.