Fijn werken en wonen aan de oevers van de Zijl

Ontwikkelkader Baanderij met stedenbouwkundige randvoorwaarden voor transformatie tot een hoogdynamisch woonwerkgebied in Leiderdorp

<
>

  De gemeente Leiderdorp heeft de ambitie uitgesproken om bedrijventerrein de Baanderij te transformeren tot een aantrekkelijk woon-werkgebied. Deze ambitie is verankerd in de Gebiedsvisie Baanderij die door Urhahn in 2020 is opgesteld. Het Ontwikkelkader is een uitwerking van die Gebiedsvisie, waarin de ambities en uitgangspunten verder worden geconcretiseerd. Het beschrijft ruimtelijk- en programmatische spelregels en randvoorwaarden die richting geven aan de toekomstige gebiedsontwikkeling. Het Ontwikkelkader is op 3 juli 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

   

  Geen blauwdruk, maar flexibele spelregels

  Het ontwikkelkader is geen vastomlijnd plan. De flexibele spelregels geven gebiedseigenaren en ontwikkelaars de ruimte om hun eigen plannen verder uit te werken. Onderdeel van het ontwikkelkader is het ruimtelijk raamwerk. Dit raamwerk toont de gewenste toekomstige hoofdstructuren waarbinnen nieuwe plannen en initiatieven in samenhang kunnen worden ontwikkeld. Om dit raamwerk te kunnen realiseren worden er diverse ingrepen voorgesteld in de bestaande situatie. Door bestaande netwerken beter te benutten wordt aangestuurd op een aantrekkelijk groenblauw netwerk met verblijfskwaliteit, een comfortabel en veilig wandel- en fietsnetwerk en een actieve en publieke kade aan de Zijl.

   

  Samenwerking is de sleutel tot succes

  Een succesvolle gebiedsontwikkeling is alleen mogelijk als alle betrokken partijen (gemeente, gebiedseigenaren, ondernemers en gebruikers) commitment tonen en willen investeren in een langdurige samenwerking. Alleen zo kan de volledige potentie van het gebied worden verzilverd. Dat vraagt om verder te kijken dan eigendomsgrenzen, gezamenlijk durven te investeren in het grotere geheel en lef om nieuwe woon- en werkconcepten te ontwikkelen die van de Baanderij een levendige buurt maken.

   

  Eigen onderzoek FixTheCityMix: Hoe kan wonen werken versterken?

  Het relevante thema functiemenging was aanleiding voor een bureauonderzoek: #FixTheCityMix. Bij de transformatie van vooral binnenstedelijke werkgebieden wint meestal het wonen. Daardoor ontstaan er toch weer monofunctionele gebieden. Urhahn | stedenbouw & strategie onderzoekt op het platform FixTheCityMix welke mechanismen in vastgoedontwikkeling functiemenging belemmeren. Dit om bij te dragen aan een meer succesvolle aanpak voor gemengde gebieden. Hoe kan wonen werken versterken?