Frits Erdmann

Stedenbouwkundig ontwerper / projectleider

Frits’ kracht ligt bij strategische projecten op regionaal of stedelijk schaalniveau. Hij weet complexe opgaven verder te brengen met heldere ideeën. Door inspirerende infographics weet hij de vaak vele betrokken partijen in opgaven te verbinden. Hij werkte recent aan stationsgebied Den Bosch Oost, de A12-zone in Utrecht, de gebiedsvisies voor de SED-gemeenten en de Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk & Waard (voor de fusie van Langedijk en Heerhugowaard).

 

Frits werkt sinds 2017 bij Urhahn en is in 2018 gestart met de  BEP voor stedenbouwkundige. Hij is in 2016 als stedenbouwer afgestudeerd aan de TU Eindhoven. Zijn afstudeerproject betrof een regionale visie op het watersysteem van Oost-Brabant, met een uitwerking voor duurzame en circulaire watersystemen in en rond Veghel. Tijdens zijn studie heeft Frits stage gelopen bij de gemeente Utrecht. Hij heeft vervolgens een jaar als adviseur gewerkt bij Plan Terra.

 

Selectie recente projecten

 • Functiemenging en economie Alkmaars Kanaal: projectleider voor een onderzoek naar de haalbaarheid en kansrijkheid van functiemenging voor verschillende deelgebieden langs het Kanaal (voor gemeente Alkmaar, 2021)
 • Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk & Waard: ontwerper voor een visie om de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard qua ambities, ruimtelijk en functioneel af te stemmen, in opdracht van de gemeenten, 2020-heden).
 • SED-gemeenten omgevingsvisie: ontwerper voor de gebiedsvisie als basis voor de toekomstige omgevingsvisie (voor gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland, 2020-heden).
 • Integraal ontwikkelperspectief Utrecht A12-zone: ontwerper voor de visievorming (wonen, werken, leefomgeving en bereikbaarheid) voor grootschalige gebiedsontwikkeling (samen met APPM, voor gemeenten Houten, Nieuwegein en Utrecht, U10, RWS Midden Nederland en Provincie Utrecht, 2019-heden).
 • Zeist Vollenhove: ontwerper voor een gebiedsvisie met het motto ‘fysiek volgt sociaal’ voor de buurt rondom de beroemde L-flat (in opdracht van gemeente Zeist en Woningbouwcorporatie Woongoed, 2020-heden).
 • Leiderdorp Baanderij: ontwerper voor de gebiedsvisie voor de transformatie van een binnenstedelijk werkgebied naar een gemengd stedelijk gebied (voor gemeente Leiderdorp, 2019-2020).
 • ‘s-Hertogenbosch Oost stationsomgeving: ontwerper voor het Ambitiedocument voor de ontwikkeling van een stedelijke, gemengde buurt (in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch, 2020).
 • Omgevingsagenda’s NL: legenda’s en kansenkaarten voor de regio’s Noord-Nederland, Noordwest-Nederland, Zuidwest-Nederland en Zuid-Nederland (voor Ministerie van BZK, 2019).
 • Medemblik centrumvisie: ontwerper voor de visie voor het centrum, en de ontwikkeling van een beeldkwaliteitplan (voor gemeente Medemblik, 2019-2020).
 • Omgevingsagenda Oost: ruimtelijke ontwerp, ontwikkeling en advisering voor de actualisatie van de Omgevingsagenda (voor ministerie BZK en de provincies Overijssel en Gelderland, 2018-2019).
 • Ateliers Haven-Stad/ZaanIJcorridor: inhoudelijke en procesmatige invulling van Ateliers waarin de relatie tussen de gebieds-/verstedelijkingsambities en de multimodale bereikbaarheid centraal staat (voor Ministerie van I&W, 2018).
 • MIRT-programma U Ned: ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling van Utrecht op de lange termijn. Ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelkansen van de Utrechtse regio (voor Ministerie van I&W en Utrechtse regio, 2018)
 • Wonen in Noord-Holland Noord: visie op kansen voor bovenregionale woningbouw in de steden en rond de ov-knooppunten van Noord-Holland Noord (voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, 2018).
 • Bedrijventerrein Oudorp, Alkmaar: Ontwikkelvisie (voor de gemeente Alkmaar, 2017-2018).
 • Dashboard Meerwaarde Verstedelijking: onderzoek naar de maatschappelijke effecten van binnen- respectievelijk buitenstedelijk bouwen, met de MRA als voorbeeldregio (voor College van Rijksadviseurs CRA, 2017-2018).
 • Eindhoven Centraal: visie op de binnenstad als uitwerking van MIRT-onderzoek Brainport Eindhoven (voor Stuurgroep Brainport Eindhoven / gemeente Eindhoven, 2017).
 • MIRT-programma aanpak Metropoolregio Rotterdam-Den Haag: Ontwerpend onderzoek (voor het ministerie van I&M, 2017).