Op weg naar het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, landbouwtransitie, natuurversterking, een gezond bodem- en watersysteem, energietransitie en woningbouw. Het aangaan van deze uitdagingen vraagt om visie, ruimte en samenwerking tussen verschillende overheden.

<
>

  Ontwerpend onderzoek om samenhangende opgaven in beeld te brengen

  Urhahn heeft in samenwerking met Strootman Landschapsarchitecten en CE Delft een bijdrage geleverd aan het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht. Middels ontwerpend onderzoek is geanalyseerd in welke gebieden een veelvoud aan ruimtelijke opgaven samenkomen, waar kennishiaten zitten vanuit beleid en welke thema’s nader onderzocht dienen te worden om gefundeerde ruimtelijke keuzes te maken. Het voorstel vormt de provinciale inbreng voor de Nota Ruimte en draagt bij aan het aanscherpen van de eigen Provinciale Omgevingsvisie.

   

  Een nieuwe kaartenreeks

  Het onderzoek heeft een nieuwe kaartenreeks opgeleverd. Verschillende themakaarten illustreren de uitdagingen per ambitie uit de Provinciale Omgevingsvisie, de opgavenkaarten tonen in welke gebieden verschillende thematische opgaven samenkomen en de agendakaarten maken inzichtelijk welke agendapunten de Provincie graag wil agenderen bij het Rijk. De kaartenreeks benadrukt (nogmaals) de noodzaak van integrale gebiedsontwikkeling.

   

  Samenwerking is cruciaal

  Om gezond stedelijk leven te bevorderen is een bredere blik nodig die verder rijkt dan de provinciegrenzen. Om ‘water- en bodem sturend’ als leidend principe in te zetten is het belangrijk om het functioneren van het watersysteem, van kanalen tot rivieren, als geheel in ogenschouw te nemen. Hetzelfde geldt voor het energienetwerk, waar capaciteitsuitbreiding noodzakelijk is om de energietransitie in goede banen te leiden. Daarnaast draagt een mogelijke vierde aanvliegroute van Schiphol niet bij aan de het beperken van de geluidsoverlast binnen de provincie. Het geeft des te meer aan dat samenwerking tussen Rijk en Provincie nodig is om coherent beleid te maken.