Gezond wonen in en rond de L-Flat in Vollenhove, Zeist

In de gebiedsvisie Perspectief Parkplan Vollenhove halen we sociale huur uit de schaduw

<
>

  Eind jaren 60 is de wijk Vollenhove gebouwd aan de rand van Zeist. De schaal en maat van de bebouwing – met destijds de grootste flat van Europa -, het spectaculaire groen en de diversiteit en solidariteit van haar bewoners maken Vollenhove bijzonder. Tegelijkertijd kent Vollenhove een eenzijdige woonvoorraad met het overgrote deel sociale huur en kampt de wijk met een cumulatie van elkaar versterkende (sociaaleconomische) problemen. De verouderde ruimtelijke omgeving en geïsoleerde positie van Vollenhove dragen hier niet positief aan bij. Met dezelfde energie waarmee de wijk is gerealiseerd, is het nu ruim 50 jaar later tijd om aan de slag te gaan met de transformatie ervan. In opdracht van gemeente Zeist en in samenwerking met woningcorporatie Woongoed en ontwikkelaar Lisman&Lisman (eigenaar van o.a. het winkelcentrum en parkeerdekken in Vollenhove) heeft Urhahn een gebiedsvisie opgesteld.

   

  Koppeling sociaal en ruimte

  In de gebiedsvisie zijn de integrale ambities uit het programma Vollenhove Vooruit (vitale gemeenschap, diversiteit als kwaliteit, open en groen en een eigentijdse wijk) vertaald naar een ruimtelijk perspectief voor de lange termijn, waarin immer de relatie wordt gelegd tussen ruimtelijke uitwerking en sociale doelen. Zo werken we bijvoorbeeld aan een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan, te wandelen en te fietsen en je buren te ontmoeten.

   

  Werk, leer, ontmoet, beweeg en recreëer in een park

  Vollenhove is ontworpen onder de noemer Parkplan en onder dezelfde naam blazen we de wijk nieuw leven in. Het park als plek om te ontmoeten en als middel om Vollenhove positief op de kaart te zetten. In Vollenhove woon, werk, leer, ontmoet, beweeg en recreëer je in een park!

   

  In het perspectief Parkplan Vollenhove:

  • Wordt een echt parklandschap gemaakt: open en beleefbaar, klimaatadaptief en biodivers, met vele functies op het gebied van sport, spel, natuur en ontmoeten.
  • Wordt Vollenhove optimaal verbonden: door het introduceren van een nieuwe route om te wandelen en te fietsen door het groen, als drager en verbinder van plekken, activiteiten en mensen.
  • Worden brandpunten voor de buurt gemaakt: waar voorzieningen goed op elkaar worden afgestemd en elkaar aanvullen.
  • Vormt het parklandschap de basis voor nieuwe woningen, die worden ingezet voor het activeren van de openbare ruimte, het kansen bieden aan doorstromers en nieuwe doelgroepen naar de wijk halen.
  • Wordt geïnvesteerd in kansen voor werkgelegenheid

  Het perspectief is vertaald naar een deeluitwerking voor het centrale park en buurthart. Hier komen het opgeknapte park, een nieuw buurtcentrum en nieuwe woningen samen tot een fijne plek waar Vollenhove samen komt. Daarnaast is het perspectief vertaald in een ontwikkelstrategie die ingaat op fasering, financiering en wijze van samenwerken om de gebiedsvisie te realiseren.

   

  In nauwe samenwerking met de buurt

  De gebiedsvisie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een testpanel (met onder andere ondernemers, vertegenwoordigers van bewonersverenigingen en groene groepen) en diverse sessies met het Vollenhove Advies Team: een actieve groep bewoners tot stand gekomen met elementen van een burgerberaad. Alle inwoners van Vollenhove konden zich aanmelden en door middel van loting is een representatie groep geselecteerd, als afspiegeling van de wijk. Daarnaast zijn er diverse inloopmomenten in de buurt geweest en is er een online enquête gehouden onder bewoners.