Gebiedsagenda’s voor vier landsdelen

Ontwerpend onderzoek naar de rijksambities en opgaven voor de grote regio’s: gebiedsgerichte uitwerkingen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in samenhang met de provinciale omgevingsvisies

<
>

    In vervolg op onze werkzaamheden aan de Omgevingsagenda voor Oost-Nederland, doet Urhahn ontwerpend onderzoek in het kader van de actualisatie van de overige Gebiedsagenda’s voor Noordwest, Noord, Zuidwest en Zuid. Het doel van deze omgevingsagenda’s is om de ambities die worden gesteld in de nieuwe Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en in provinciaal en gemeentelijk beleid op elkaar af te stemmen. Thema’s als de energietransitie, de woningbouwopgave, natuurontwikkeling en economische structuurversterking worden hierin integraal opgepakt en krijgen een gebiedsgerichte uitwerking. De omgevingsagenda’s vormen zo een nieuw ruimtelijk sturingsinstrument. De resultaten van dit ontwerpend onderzoek vormen de input vanuit het rijk voor gesprekken met de regio’s.