Een omgevingsagenda voor Oost-Nederland!

Een eerste pilot voor gezamenlijke integrale gebiedsgerichte opgaven voor de fysieke leefomgeving van Rijk én regio, vertaald naar een programma van acties, maatregelen en projecten.

<
>

    De Omgevingsagenda Oost-Nederland is de eerste landelijke pilot voor een gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in samenhang met de provinciale omgevingsvisies van Gelderland en Overijssel. Het doel van de pilot is – naast het opstellen van een nieuwe agenda – het verkennen hoe een vernieuwde Omgevingsagenda eruit kan zien, om zoveel mogelijk meerwaarde te hebben in relatie tot al bestaande instrumenten. De pilot heeft lessen opgeleverd, ook voor Omgevingsagenda’s die de komende jaren in andere landsdelen zullen worden opgesteld. Het proces van de pilot en de lessen zijn te vinden op www.leerplatformmirt.nl.

     

    In deze omgevingsagenda onderzoeken we eerst de positie en kwaliteiten van Oost-Nederland, trends en ontwikkelingen en het gezamenlijke perspectief/ambitie op Oost in 2040. Vervolgens wordt gefocust op negen ‘Omgevingsopgaven’ die kunnen werken als een vliegwiel voor een duurzame, ruimtelijk-economische ontwikkeling van Oost-Nederland. Bij iedere Omgevingsopgave is de kern van de gezamenlijke integrale opgave beschreven en de extra of vernieuwde inzet voor de komende 1 á 2 jaar. De Omgevingsopgaven komen voort uit de opgaven uit de NOVI en provinciale omgevingsvisies én vormen ‘een plus’ op de aanpak van deze (NOVI)opgaven in alle gebieden van Oost-Nederland via bestaande of nieuwe thematische trajecten, zoals de regionale energiestrategieën, klimaatadaptatieplannen, mobiliteitsprogramma’s, etc. Tenslotte wordt ingegaan op hoe Rijk en regio op programmatische wijze de uitvoering en doorwerking van de Omgevingsagenda organiseren.

     

    De Omgevingsagenda Oost-Nederland is tot stand gekomen in een interactief proces met brede bijeenkomsten, gesprekstafels en verdiepende overleggen. In dit proces hebben ongeveer 125 vertegenwoordigers vanuit de regio, provincie, het Rijk en – in deze fase in mindere mate nog – kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties meegedacht over de prioritaire gezamenlijke opgaven voor Oost-Nederland en de extra inzet die nodig is om deze aan te pakken. Dit proces heeft plaatsgevonden onder begeleiding van een kernteam van Rijk, provincies Gelderland en Overijssel.