De meerwaarde van water in het MIRT

Op dit moment zijn nationale waterprojecten nog geen onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Infram en Urhahn hebben onderzocht wat de meerwaarde is om dit wel te doen.

<
>

    In het kader van de Vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is een onderzoek gestart naar de mogelijke meerwaarde in de (verdere) verbinding tussen water en MIRT. In een gezamenlijk proces van Rijk en regio is onderzocht of deze meerwaarde er is en zo ja, hoe deze kan worden verzilverd.

     

    Het advies is een resultaat van interviews, bijeenkomsten met een brede begeleidingsgroep met medewerkers van ministeries van Infrastructuur en Milieu (I&M), Economische Zaken (EZ), provincies, gemeenten, de Unie van Waterschappen (UvW), Deltaprogramma (DP) en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).  Een belangrijk onderdeel van het project was een regionaal ontwerpatelier rondom de Hoogwatergeul Varik – Heesselt. De lessen die hier zijn getrokken zijn verwerkt in het advies.

     

    De verbinding tussen water en MIRT moet dan ook gezien worden in het licht van de meerwaarde van verbinden van water en ruimte. De resultaten zijn samengevat in de folder ‘Van wens naar meerwaarde, Water en MIRT’.