Noordzeekanaalgebied: samen langs de waterkant

Hoe kunnen de uiteenlopende belangen langs het Noordzeekanaalgebied samenkomen? Urhahn stelt de visie voor 2040 op waarin spanningsveld tussen verstedelijking, groei van de werkgelegenheid en behoud van gebiedskwaliteiten vorm krijgt.

<
>

  Uiteenlopende belangen

  Provincie, ministerie en vijf gemeenten rond het Noordzeekanaal hebben zich tot doel gesteld samen een toekomstvisie voor het kanaal te ontwikkelen. De belangen van de verschillende partijen lopen sterk uiteen. Om de economische ontwikkeling binnen de Metropoolregio Amsterdam te ondersteunen, is er ruimte nodig voor groei van de economie (haven en werkgebieden), nieuwe woningen en recreatie. De beschikbare ruimte is echter beperkt.

   

  Beeldvorming

  In 2007 heeft Urhahn een integraal ruimtelijk beeld geschetst van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Tot dat moment waren er vooral economische en andere beleidsvelden afzonderlijk in beeld gebracht. Dit ruimtelijk beeld heeft de agenda voor het opstellen van een gemeenschappelijke en integrale visie helder gemaakt.

   

  In 2013 heeft Urhahn samen met Decisio ruimtelijk-economische perspectieven opgezet die het spanningsveld tussen verstedelijking, groei van de werkgelegenheid en behoud van gebiedskwaliteiten bespreekbaar maken. Hieruit hebben we de bouwstenen voor de integrale visie Noordzeekanaalgebied 2040 gedestilleerd.

   

  Essentieel bij dit proces waren de overlegmomenten. Er is veelvuldig tussen ambtenaren, politici en stakeholders gesproken. Op deze manier is er gevoel voor elkaars wensen en beperkingen ontstaan. Richting de gemeenschappelijke visie heeft dit de besluitvorming vereenvoudigd en het draagvlak vergroot. Naast het zoeken naar inhoudelijke scherpte heeft Urhahn een grote bijdrage geleverd aan de (letterlijke) beeldvorming bij deze strategische opgave.

   

  Bestuurlijk vastgestelde visie

  Het uiteindelijke resultaat van dit proces in hink-stap-sprong is een bestuurlijk vastgestelde visie. Intensiveren is het credo van de visie geworden. Er is afgesproken dat onder voorwaarden naar een beperkte uitbreiding voor haven- en industriële bedrijven mag worden gezocht in de Houtrakpolder als intensivering in de toekomst niet voldoende blijkt. De essentie van de visie is beslissingen nemen op het moment dat het nodig is. Daarmee is deze visie een duurzaam product.

   

  Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, citaat uit het Blauwe Kamer Jaarboek 2013:

  “De […] visie op het Noordzeekanaalgebied van Noord-Holland en de vijf gemeenten rondom het kanaal is een voorbeeld van hoe het zou moeten: een integrale visie over een langere periode die goed is uitgewerkt. De provincie heeft hierbij de leiding genomen en samen met gemeentes en het rijk een toekomstvisie opgesteld waarbij keuzes worden gemaakt in verstedelijking, havenontwikkeling en verbetering van het leefklimaat.”