Organische ontwikkelstrategie Galgeriet: nurkse en lieflijke buitenstad

Diverse plannen voor bedrijventerrein het Galgeriet in Monnickendam hebben niet tot concrete herontwikkeling geleid. Urhahn heeft met een TFR-assist een strategisch advies geleverd om de ontwikkeling op realistische wijze op gang te helpen.

<
>

  Leefbaarheid, vitaliteit en identiteit voor Monnickendam

  Bedrijventerrein het Galgeriet in Monnickendam is in langzaam verval. Alhoewel de gemeente in het verleden verschillende plannen heeft gemaakt om deze locatie te herontwikkelen tot woningbouwlocatie met dienstverleningsfuncties en supermarkt, hebben deze plannen tot op heden niet geleid tot een concrete herontwikkeling. Investeringen in vastgoed en openbare ruimte zijn uitgebleven in afwachting van herontwikkelingsplannen omdat eerdere plannen (financieel) niet haalbaar bleken. De gemeente ziet kansen voor een organische gebiedsontwikkeling. Ze wil daarbij een stimulerende en faciliterende rol innemen om het gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon-werkmilieu dat de leefbaarheid, vitaliteit en identiteit van de gehele kern Monnickendam versterkt. De gemeente Waterland heeft daarom een verzoek ingediend voor een Assist van de Taskforce Ruimtewinst voor een advies over de herontwikkeling van het bedrijventerrein. Urhahn heeft hiervoor in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning en Planmaat een ontwikkelstrategie opgesteld.

   

  Strategiewijzer

  Urhahn heeft in het advies antwoord gegeven op de vraag hoe de gemeente een organisch herontwikkelingstraject van Galgeriet kan faciliteren en welke middelen en instrumenten (juridisch planologisch, ruimtelijk ontwerp, financieel model, communicatie, organisatie) de gemeente hierbij kan inzetten. Hiervoor hebben we de methode van de ‘strategiewijzer’ ingezet. Deze methode heeft Urhahn recent onderzocht in een studie naar het nieuwe stedenbouwkundige instrumentarium voor binnenstedelijke transformatieopgaven.

   

  Buitenstad

  Voor de ambitie zetten we in op de ‘buitenstad’, een nieuw stukje stad met typische Monnickendamse elementen zoals de afwisseling van nurkse loodsen met lieflijke huisjes. De locatie kan een onderscheidend woonmilieu aanbieden op de schaal van Amsterdamse Bay Area. De ontwikkeling van Galgeriet wordt een geleidelijk proces. Plekken komen stapsgewijs beschikbaar, de woningvraag is aanwezig, maar beperkt, bedrijven moeten verplaatsen of verduurzamen. Zo’n proces leidt tot een beter plan: goed afgestemd op de vraag, rekening houdend met de context en de aanwezige partijen. Het vraagt ook om een slimme schuifpuzzel, waarbij partijen bereid moeten zijn elkaar te helpen.

   

  De organische ontwikkelstrategie voor Galgeriet heeft een vervolg gekregen in de vorm van het Stedenbouwkundig Plan Galgeriet (2017-2018) en het Beeldkwaliteitsplan Haven van Monnickendam (2018).