Wat te doen met het overaanbod aan bedrijventerreinen?

Behoefteraming en realisatiestrategie werklocaties West-Friesland

<
>

  Urhahn heeft een methodische aanpak en een regionale strategie ontwikkeld. Hierin hebben we via een marktgerichte benadering bepaald welke locaties marktpotentie hebben en welke niet. Het inhoudelijke advies wordt op dit moment uitgebouwd tot een realistische, regionale strategie.

   

  Fors overaanbod

  West-Friesland kampt met een fors overaanbod aan harde plancapaciteit aan bedrijventerreinen. De behoefte blijkt aanmerkelijk lager te zijn dan de in het verleden geraamd is. De opdrachtgevers zochten een onafhankelijk adviseur die vanuit marktkennis tot een objectief advies zou komen. Een gevoelig project, want er is uiteraard al veel geld geïnvesteerd in de grond en de planontwikkeling. We constateren dat deze ‘overaanbod-opgave’ in veel Nederlandse regio’s speelt. Of het nu gaat over woningbouw, detailhandel of werkgebieden.

   

  Objectieve voorstellen

  In dit project heeft Urhahn een aanpak ontwikkeld waarin we via een marktgerichte benadering tot objectieve voorstellen komen: welke locaties zijn geschikt en welke locaties hebben nauwelijks marktpotentie? Het analyseren van de kwalitatieve marktvraag leidt tot verrassende inzichten. We spraken met allerlei bedrijven in de regio. Deze bottom-up aanpak geeft een goed beeld van hun wensen met betrekking tot vestigingsplaats en daarmee van de ontwikkelingskansen van de diverse bedrijventerreinen in de regio. Deze benadering is kansrijker en doet meer recht aan de ruimtelijk-economische werkelijkheid dan een traditionele kwantitatieve top-down planning waarin iedere gemeente zijn eigen bedrijventerrein krijgt. Onze aanpak zegt iets over onze benadering: denk vanuit de (eind)gebruiker en kijk naar lokale en regionale kansen!

   

  Bouwen aan draagvlak

  In onze aanpak hebben we de bestuurders meegenomen in de planvorming via interactieve werksessies waarin we werken met grote kaarten en maquettes. Uiteindelijk heeft dit geleid tot draagvlak voor de plannen. Ook dit is één van de kenmerken van onze benadering: een procesgerichte aanpak waarin we met alle stakeholders bouwen aan inhoud en draagvlak. Op dit moment worden de voorstellen vertaald in een regionale strategie waarin regionale verevening en samenwerking belangrijke thema’s zijn.