Atlas natuurinclusieve woonmilieus

De Atlas Natuurinclusieve Woonmilieus geeft voorbeelden voor wonen in Lelystad, de hoofdstad van de nieuwe natuur.

<
>

  Met de ‘Atlas woonmilieus met nieuwe natuur’ laat Lelystad de kansen zien die de stad biedt aan nieuwe natuur. Andersom biedt nieuwe natuur kansen voor het wonen. Kansen om onderscheidend te wonen omgeven door natuur: aan de kust, op eilanden, in de stad, aan het water of midden in de bossen.

   

  Concrete uitwerking natuurinclusieve woonmilieus

  Lelystad is de Hoofdstad van de Nieuwe Natuur. Nieuwe woonmilieus dragen hieraan bij en ontlenen hieraan hun identiteit. De nieuwe woonmilieus zijn immer natuur-inclusief. Daarmee biedt Lelystad onderscheidende woonmilieus binnen de metropoolregio aan.

   

  Lessons learned uit een natuurinclusieve benadering

  Met het motto ‘Hoofdstad van de nieuwe natuur’ is het thema ‘Natuurinclusief’ concreet uitgewerkt. Uitgangspunten zijn het ontwikkelen van een sterk ecosysteem voor dier en mens, het creëren van een goede habitat voor de kansrijke doelsoorten en het verbinden van de nieuwe natuur in de omgeving met de stad (Markerwadden, Oostvaardersplassen, etc.). Vanuit deze ambities laden we tegels; verkavelingen met concreet uitgewerkte voorbeelden. Wat is er kwantitatief en kwalitatief nodig en mogelijk in de woonbuurtjes om de ambities waar te maken? Vraagt dit extra groene ruimte, kan dit via slimme inrichtingen en dubbelgebruik (ecologisch groen)? En op hoger schaalniveau: wordt de ecologische versterking vooral bereikt via solitaire stedelijke groenzone en/of kan dit ook via de haarvaten binnen de wijken en tegels? Vervolgens koppelen we deze inzichten aan de kwaliteit van het wonen: welke extra woon- en leefkwaliteit levert dit op voor de toekomstige bewoners?

   

  De benadering levert veel extra kwaliteit op. De lessons learned zijn:

  Van hof naar horizon: koppel de groenstructuren aan elkaar met zo min mogelijk barrières.

  New town als basis: stedenbouwkundige structuur van Lelystad is op alle schaalniveaus zorgvuldig en planmatig verweven met het aangrenzende landschap. Ontwikkelingen zijn onderdeel van het landschap en vice versa.

  Passende schaal: Koester en versterk het (historisch) verschil tussen groene rand en de wijken.

  Groene rand: robuuste groenstructuur met kleine enclaves hierin opgenomen
  wijken (wijk, buurt en hofje): Grotere homogene eenheden gescheiden door groenstructuren.

  50% wordt 70% openbaar: een hoger percentage openbare biedt letterlijk ruimte voor natuur.

  Zet in op collectieve waarden: de openbare ruimte is voor iedereen, mens, plant en dier. Ruimte voor ontmoeting en betrokkenheid bij de leefomgeving.

  State of the art duurzaamheid: Klimaatopgave, energie en circulariteit worden zoveel mogelijk in de tegels (de woonbuurtjes) integraal opgelost en gekoppeld aan de biodiversiteitsopgave.

  Minimaliseer verkeer en verharding: compacte en geconcentreerde mobiliteits-oplossingen laten meer ruimte voor ontmoeting. Iedere ontwikkeling heeft autovrij binnengebied, het systeem van autostraten is grofmazig.

   

  Resultaat: Atlas natuurinclusieve woonmilieus

  De ‘Atlas woonmilieus met nieuwe natuur’ laat woonmilieus centraal staan. Na een korte toelichting op de ambities verbeelden we de volgende milieus: 1) nieuwe wildernis: landgoederen, wonen in de natuur en boswonen, 2) tuindorpen nieuwe stijl: tuindorpen met paden of watergangen, 3) Waterwonen: wonen in het water, aan singels en 4) Groene stadsensemble. Per milieu leveren we een aantrekkelijk visual en een aansprekende plattegrond. Vervolgens laten we zien hoe deze milieus kunnen worden toegepast in Lelystad.