Deventer Bouwt: Toekomst van het Wonen

Urhahn ontwikkelt drie denkrichtingen voor de woningbouwopgave in Deventer, waarbij ook de maatschappelijke meerwaarde per denkrichting is uitgediept.

<
>

  In 2023 heeft Urhahn onderzoek gedaan naar de ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw in Deventer, waar een hoge druk op de woningmarkt heerst. Het doel was om ruimte te vinden voor circa 11 duizend extra woningen, waarbij woningbouw zowel een doel als een middel is voor verschillende beleidsdoelen. De ambitie is om niet alleen aan de vraag naar woningen te voldoen, maar ook bij te dragen aan economische structuur, leefbaarheid, energietransitie en sociale cohesie.

   

  KAW, partner in dit project, heeft gekeken naar doelgroepen en woonmilieus in Deventer. Er blijkt een sterk tekort te zijn aan stedelijke woonmilieus nabij het centrum én dorpse, ontspannen woonmilieus met name voor gezinnen. De studie benadrukt het belang van gerichte woningbouw op de juiste locaties om maatschappelijke doelstellingen te ondersteunen, zoals de energietransitie, mobiliteitstransitie, benutten van bestaande ov-verbindingen en de verduurzaming van bestaande wijken. Gerichte woningbouw draagt ook bij aan de gewenste sociale, economische en/of ruimtelijke structuurversterking.

   

  Gesprek met de stad

  Het planvormingstraject is benut om samen met de inwoners na te denken over de toekomst van de stad. Er heeft een uitvoerig participatieproces plaatsgevonden. Daarnaast is een social-mediacampagne opgestart en hebben velen een enquête ingevuld. Dit ‘gesprek met de stad’ kent een rijke oogst. De essenties hebben een plek gekregen in het maatschappelijke afweegkader met indicatoren.

   

  Drie denkrichtingen

  Er valt wat te kiezen in het realiseren van de woningbouwopgave. Daarom zijn denkrichtingen ontwikkeld aan de hand van de grote keuzes waar Deventer voor staat. Ze bieden inzicht in de majeure keuzes waar Deventer voor staat. Ze laten de verschillende hoekpunten van het speelveld zien: wat is er allemaal mogelijk en wat betekent dit? De drie denkrichtingen zijn: een grootschalige transformatie van werkgebieden, een majeure stap over de IJssel, of kleinschalig uitbreiden aan de randen. Per denkrichting is het laadvermogen in beeld gebracht, gebruikmakend van goede referenties, dichtheden en GIS-informatie. Iedere denkrichting heeft voor- en nadelen gerelateerd aan de maatschappelijke meerwaarde. Het woningaanbod per denkrichting is getoetst aan de woonvraag. Dit heeft geresulteerd in concrete adviezen:

  • Advies 1. Ontwikkel de bestaande plannen en zoekgebieden in de stad.
  • Advies 2. Maak een strategische keuze voor de lange termijn waarbij de Sprong over de IJssel beloftevol is.
  • Advies 3. Bouw de denkrichtingen uit tot integrale denkrichtingen en maak een integrale afweging.
  • Advies 4. Verwerk de maatschappelijke meerwaarde in een concreet maatschappelijk afweegkader.

  Lees meer op de website van Deventer Bouwt