Met een ondernemend gezelschap de toekomst uitstippelen voor de Plaspoelpolder

Structuurvisie voor de transformatie van een bedrijventerrein in Rijswijk

<
>

   

  Het voorheen geïsoleerde bedrijventerrein Plaspoelpolder wordt langzaam steeds meer geïntegreerd in de stad. Er wordt her en der gewoond, er rijdt een tram en het gebied is een van de invalswegen van Den Haag. Tijd voor een check naar de toekomstbestendigheid.

   

  Visie voor een verouderd gebied waar dagelijks 22.000 mensen werken

  De veranderende positie van het gebied, de leegstand en sleetsheid binnen grote delen van het gebied zijn de aanleiding geweest voor het opstellen van een structuurvisie. Die visie moet houvast geven aan huidige ondernemers wanneer het gaat om het doen van investeringen. Maar de visie moet ook nieuwe ondernemers trekken. De visie moet ook invulling geven aan de veranderende positie van het gebied binnen de regio en van daaruit inzicht geven in bijvoorbeeld de mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling. Een concreet uitwerkingspunt binnen de visie is de verkeersstructuur en aansluiting op de A4. De visie gaat het uitgangspunt voor een nieuw bestemmingsplan vormen.

   

  Ondernemend gezelschap

  Naast onze eigen professionele lezing van het gebied hebben we een ondernemend gezelschap bij elkaar gebracht. Uit de ruim 400 ondernemers is een kleinere club samengesteld van mensen die een sterk eigen beeld op de toekomst van dit gebied hebben of een enorm netwerk achter zich hebben. De gemeente is onderdeel van dit gezelschap. Dit gezelschap heeft ons als gebruikers van het gebied inzicht gegeven in de kwaliteiten en behoeftes. Samen hebben we een wensbeeld opgesteld met kernwaarden en daaruit af te leiden opgaven. De visie is een combinatie van gebiedsanalyse en het toekomstbeeld dat we samen met het ondernemend gezelschap hebben opgemaakt.

   

  Werkbaar plan

  De structuurvisie doet uiteindelijk uitspraken over het gebied als geheel én tien te onderscheiden deelgebieden. Voor het hele gebied is de verkeersstructuur en de openbare ruimte in beeld gebracht. Voor de deelgebieden wordt ingezoomd op ontwikkellansen met daarbij ruimtelijke en programmatische regels en regels met betrekking tot de expressie. Veel ontwikkelingen zullen op kavelniveau vorm krijgen. Binnen de Plaspoelpolder zijn echter 8 projectgebieden aan te wijzen waar vanwege de eigendomsverhouding, ontwikkelkansen of vernieuwingsbehoefte aanleiding is om een planvoorstel uit te werken. Vier daarvan kunnen of moeten snel worden uitgewerkt. De zogenaamde Landtong, een gebiedje met twee havenbekkens, en een bebouwingsvrije zone langs de Sir Winston Churchilllaan zijn anno 2015 in ontwikkeling. Voor de landtong heeft Urhahn een ruimtelijk-programmatische verkavelingsstudie gedaan. Momenteel wordt hier op kleine schaal nieuwbouw ontwikkeld met als belangrijk uitgangspunt openbare kades te realiseren. Langs de Churchilllaan worden woningen ontwikkeld in twee appartemententorens en geschakelde stadswoningen aan de straat. Programmatische mix, vernieuwing, verdichting en verbetering van de openbare ruimte worden hiermee in de praktijk uitgevoerd. John Breen heeft bij deze laatste ontwikkeling als supervisor opgetreden.