Kijken naar Amsterdam

Gebiedsverkenning en wervend perspectief voor transformatiemogelijkheden Zaanstad aan het IJ

<
>

  Met de rug naar elkaar

  Om bestuurlijk en ambtelijk gevoel te krijgen voor de mogelijkheden van transformatie van (een deel van) de werkgebieden langs het Noordzeekanaal heeft de Dienst Stad van Zaanstad Urhahn gevraagd workshops, excursies en een visiedocument op te stellen. De directe aanleiding is het zoeken naar aansluitingsmogelijkheden van de verstedelijkingontwikkelingen van Zaanstad en Amsterdam. De afstand over het kanaal is een paar honderd meter, maar gevoelsmatig liggen de gemeenten met de rug naar elkaar. Amsterdam is op een actieve wijze haar mogelijkheden van verstedelijking binnen de Ring A10 (dus ook richting Zaanstad) aan het verkennen. De studie van Urhahn kijkt vanuit de Zaan richting Amsterdam.

   

  Een nieuwe kijk op de werkgebieden

  Urhahn heeft Zaanstad in een aantal stappen letterlijk een nieuw perspectief meegegeven. Waar de blik van Zaanstad vooral op de Zaan en de omliggende veenweidegebieden is gericht, is er nu een nieuwe oriëntatie bijgekomen: naar het zuiden, Amsterdam. In een aantal workshops en excursies naar Antwerpen en Hamburg zijn het bestuur en hoge ambtenaren meegenomen in het kijken naar en begrijpen van de werkgebieden langs het Noordzeekanaal. Naast een realistisch beeld van de huidige situatie en haar beperkingen voor stedelijke ontwikkelingen direct rond en in de gebieden, zijn scenario’s opgetekend die vooruitlopen op het terugdringen van enkele belangrijke milieuhinderfactoren. Dit is loopt synchroon met een studieopzet van de gemeente Amsterdam.

   

  Potenties

  De workshops en excursies hebben inzicht gegeven in de potenties van vergelijkbare gebieden. Voor Zaanstad kan dit een verrijking van een nieuw milieutype betekenen. Binnen de gemeente is al goede ervaring opgedaan met (her)ontwikkeling langs de Zaan, maar langs het kanaal liggen nieuwe kansen.

   

  De scenario’s die zijn opgetekend geven inzicht in te maken keuzes en de mogelijkheden voor transformatie en verstedelijking. Het doel hierbij is niet de werkgebieden leeg te spelen voor wonen en andere stedelijke functies. De economische functies moeten juist worden geborgd (slimme gebiedsontwikkelingen en intensief ruimtegebruik). De studie en het vergezicht zijn als input gebruikt voor de bijdrage van Zaanstad aan de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 (opgesteld door Urhahn).