Nieuws

Contactgegevens zomerperiode

Tussen 11 juli en 5 augustus kunt u ons alleen per mail en mobiel bereiken in verband met een verbouwing....
Over Urhahn

Onze filosofie

De omgeving is je medemens. Dat is de ontwerpfilosofie van Urhahn Stedenbouw & Strategie in een notendop. Een ruimtelijke opgave...
Artikel

Artikel Gezinsvriendelijke Stad Gebiedsontwikkeling.nu

Wendy van Kessel en Ad de Bont van Urhahn stedenbouw & strategie zien kinderen als maatgevend voor leefbare steden. En dat vraagt om het behouden en verwelkomen van gezinnen in de stad, betogen zij in dit artikel dat verscheen op gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

Lessen uit de excursie naar Parijs

Wat zijn de lessen voor de Nederlandse stedenbouw, geleerd tijdens de jaarlijkse Urhahn bureau-excursie? De 5 beste en slechtste voorbeelden op een rij. 

Project

Handreiking naoorlogse wijken

Woonwijken van de toekomst: vormgeven aan de naoorlogse wijken in transitie. Urhahn maakte in opdracht van BZK een handreiking transitie naoorlogse wijken.

Project

Deventer Bouwt: Toekomst van het Wonen

Urhahn ontwikkelt drie denkrichtingen voor de woningbouwopgave in Deventer, waarbij ook de maatschappelijke meerwaarde per denkrichting is uitgediept.

Project

Transformatie Delftse Kop van de Buitenhof: Naar een levendige landschapsstad

Urhahn heeft het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ontwikkeld voor de transformatie van de Kop van de Buitenhof in Delft. Met het plan wordt het gebied een gemengde stadwijk met veel groen met ecologische waarde, verbeterde sociale veiligheid en een nieuw thuis voor zo’n 700 huishoudens.

Project

Op weg naar het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, landbouwtransitie, natuurversterking, een gezond bodem- en watersysteem, energietransitie en woningbouw. Het aangaan van deze uitdagingen vraagt om visie, ruimte en samenwerking tussen verschillende overheden.

Nieuws

Urhahn in de politiek

Op de PvdA/GroenLinks Almere avond lichten we betaalbaar wonen in onze toekomstvisie voor Almere toe.

Project Publicatie

Het gezin als kanariepiet van de stad

Kindvriendelijk ontwerpen gaat verder dan het ontwerp van een fraaie speeltuin. Urhahn onderzocht hoe je een stad gezinsvriendelijk kan maken, heeft dit vastgelegd in de publicatie ‘Als steden gezinsvriendelijk zouden zijn...’ en organiseert een workshop over dit thema.

Project

Gezond en beweegvriendelijk Eindhoven

In ‘De gezondste km2 van NL’ laten we zien welke ruimtelijke interventies bijdragen aan een gezonde en beweegvriendelijke stad, hoe je dit verankert in beleid, welke instrumenten je hebt en hoe je dit monitort.

Over Urhahn

Wie zijn wij?

Urhahn Stedenbouw & Strategie zijn sociale stedenbouwers. Het ontwerpbureau bestaat uit een vakkundig en betrokken team van praktische idealisten. In...
Project

De Belofte van de Oostflank, Breda

De vergeten oostflank van de Bredase binnenstad is een van de laatste grote binnenstedelijke ontwikkellocaties. Urhahn schets een wenkend perspectief.

Nieuws

Oostenburg in Jaarboek Stedenbouw!

Onze hoogstedelijke stadswijk Oostenburg staat als voorbeeldproject in de categorie pionier in het Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2022 van de Blauwe Kamer!

Project

Operatie Dirk: starten met stad maken

Als lange termijnplannen op zich laten wachten, kunnen korte termijn ingrepen alvast een verbetering bewerkstelligen. Operatie Dirk is snelle herinrichting op het schakelpunt tussen Hamerkwartier, Vogelbuurt en IJpleinbuurt, terwijl de grootschalige transformatie wordt voorbereid.

Nieuws

Magazine Oostenburg

Het welkomstmagazine Thuis op Oostenburg is een concrete bijdrage aan het tot leven komen van de nieuwe buurt

Nieuws Workshop / Evenement

Tweede editie van Festival STAD inspireert Urhahn

Geslaagd festival - met overheden, projectontwikkelaars, stedenbouwkundig ontwerpers, wooncorporaties, vastgoedeigenaren en wetenschappers - levert nieuwe oplossingen voor de ontwikkeling van de stad.

Nieuws

Almere Bay Area in het Parool

"Ruimte voor 100.000 woningen in Amsterdam Bay Area, met aanleg nieuw metrospoor" kopt het Parool in een artikel over ons project Almere Bay Area. 

Project

Transformatie kantorenpark De Viaanse Molen

Van leegstaande kantoorpanden naar levendig woonwerkgebied. Met het Ontwikkelkader De Viaanse Molen dragen ontwikkelingen in de tijd bij aan een sterk samenhangend gebied met een eigen identiteit.

Project

Toekomstbeeld Bergse Binnenstad

De binnenstad van Bergen op Zoom wordt weer een bestemming door in te zetten op een compact winkelapparaat. Met wonen en werken voegen we levendigheid toe.

Nieuws

BKP Werkstad OverAmstel vastgesteld

Op 23 december heeft de gemeente Ouder-Amstel het beeldkwaliteitsplan voor de Werkstad OverAmstel vastgesteld. Ruimhartige richtlijnen bieden ruimte voor initiatief en meedenken.

Nieuws

Ook wij zijn NedWerk

Samenwerkingsverband voor hedendaagse complexe opgaven in het fysiek ruimtelijke domein.

Nieuws

Sociale huur uit de schaduw

Gezond wonen aan de voet van de L-Flat in Vollenhove, Zeist. Urhahn gaat met fysieke middelen sociale problemen oplossen in een wijk waar eenzaamheid al ver voor de lockdown bestond. Structurele verbetering van deze naoorlogse woonwijk, mét behoud van de sociale huurwoningen.

Project

Binnenstadsvisie Assen: Klaar voor na de crisis

Een visie voor een compacte, complete binnenstad. In de door Urhahn samen met de gemeente Assen opgestelde toekomstvisie worden harde keuzes gemaakt maar ook perspectief geboden aan ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad.

Project

Grootstedelijk leven rond station ’s-Hertogenbosch Oost

Rondom station Den Bosch Oost kan in een binnenstedelijke verdichting een serieus aantal woningen gebouwd worden waarmee de woningnood ter plekke verdwijnt. In het vergezicht dat Urhahn maakt gebruiken we de vraag naar wonen als een kans om een grootstedelijk en groen nieuw stuk stad te bouwen.

Project

Oostflank MRA belangrijkste bouwlocatie in regio Amsterdam

Almere heeft de oplossing voor 1 miljoen woningen in 10 jaar. Daarbij worden Almere en Amsterdam met de IJmeer-metro eindelijk goed verbonden, ontstaat het regionale Pampus strand en wordt Nieuw Land (het grootste man-made natuurpark ter wereld) versterkt.

Project

Structuurvisie Vlaardingen Rivierzone

De structuurvisie brengt samenhang in woningbouwinitiatieven en zorgt voor programmatische afstemming tussen de binnenstad en de nieuwe ontwikkelingen.

Project

Over de Rand

Gouden regels voor Noord-Hollandse dorpsranden. Een beoordelingskader voor initiatieven uitgaande van maatschappelijke meerwaarde en landschappelijke kwaliteit.

Nieuws

Dashboard Verstedelijking verovert Nederland

In het Dashboard Verstedelijking worden de effecten van binnen- of buitenstedelijk bouwen of bouwen nabij ov-knooppunten op duurzame mobiliteit, agglomeratiekracht, economische structuurversterking, verduurzaming en duurzame energie inzichtelijk gemaakt.

Project

Gebiedsagenda’s voor vier landsdelen

Ontwerpend onderzoek naar de rijksambities en opgaven voor de grote regio’s: gebiedsgerichte uitwerkingen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in samenhang met de provinciale omgevingsvisies

Project

Een omgevingsagenda voor Oost-Nederland!

Een eerste pilot voor gezamenlijke integrale gebiedsgerichte opgaven voor de fysieke leefomgeving van Rijk én regio, vertaald naar een programma van acties, maatregelen en projecten.

Nieuws

Mijlpaal voor de transformatie van de Baanderij

Urhahn heeft in samenspraak met eigenaren, ondernemers en bewoners scenario’s voor de verkleuring van werkgebied de Baanderij in Leiderdorp opgesteld. De gemeenteraad kiest unaniem voor scenario ‘stadskade en werkbaan’.

Nieuws Workshop / Evenement

Festival STAD

Een terugblik op een festival over gebiedstransformaties dat wij samen met APPM en Stadkwadraat organiseerden

Project

Streekhof Stede Broec nadert zijn voltooiing

Veel delen van de kwalitatieve versterking van winkelcentrum Het Streekhof (plannen Urhahn) zijn gerealiseerd of in uitvoering. In 2019 werkt Urhahn aan een plan voor de laatste fase: de afronding van het plein en de aansluiting met het NS-station.

Nieuws

Urhahn in Bordeaux

Een inspirerende trip met het hele bureau langs nieuwe woonwijken, kunst in u-bootbunkers, fietsreparatiegarage, opmerkelijke gebouwen, diverse restaurants en bars en nog veel meer.

Nieuws

FixTheCityMix

Iedereen lijkt het erover eens: gemengde gebieden dragen bij aan leefbare steden. Maar waarom is het dan zo moeizaam om functiemenging in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen? Dit dilemma intrigeert ons en daarom beginnen wij een zoektocht naar antwoorden.

Project

Lelystad: hoofdstad van de natuur

Op weg naar de gemeentelijke omgevingsvisie voor Lelystad heeft Urhahn belangrijke bouwstenen ontwikkeld: een ruimtelijk raamwerk en een koersdocument.

Project

Beweegvriendelijk Eindhoven

Eindhoven staat bekend als een typische ‘autostad’, waarmee er een grote opgave ligt om de stad beweegvriendelijker te maken. Maar hoe ziet zo’n stad eruit? En wat betekent dat voor Eindhoven?

Project

Beweegvriendelijk Antwerpen

Werken aan een beweegvriendelijker Antwerpen is een dappere keuze. Het vraagt om sterk beleid ten aanzien van het autogebruik, wat niet altijd leidt tot populaire maatregelen. Waarom willen we dan een beweegvriendelijker Antwerpen?

Over Urhahn

Contact

Henri Polaklaan 42 - 1018 CT Amsterdam - 020 421 74 40 - info@urhahn.com. Lees verder voor meer contactinformatie.

Project

Beeldkwaliteitplan Haven van Monnickendam

BKP transformeert werkgebied Galgeriet tot gemengd gebied de Haven van Monnickendam. De variatie van schaal van kleine korrel tot nurks industrieel gebouw blijft kenmerkend.

Project

Technology Base

Shelters voor F16’s en de groene specht: unieke combinatie van cultuur en natuur in de conceptontwikkeling voor de luchthaven Twente

Project

Veerkrachtig Bladel

Centrumvisie Bladel: hoe behoudt Bladel haar huidige karakteristiek in een veranderende samenleving?

Workshop / Evenement

Ontwerp en externe veiligheid

Hoe kunnen we in hoogstedelijke omgevingen rond (rail)infrastructuur rekening houden met veiligheidsaspecten bij bijvoorbeeld een plasbrand, explosie en gifwolk? Urhahn leert planners veiliger ontwerpen.

Project

De Tuinen van Zandweerd, Deventer

Informeel wonen aan een tuinpad op natuurinclusieve zelfbouwkavels. Urhahn maakte samen met toekomstige bewoners het stedenbouwkundig plan voor deze natuurinclusieve wijk.

Project

Dashboard Meerwaarde Verstedelijking

In opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA) heeft Urhahn een Dashboard ontwikkeld waarin de maatschappelijke effecten van verstedelijking inzichtelijk worden gemaakt.

Nieuws

Urhahn op excursie naar Valencia

Een inspirerende trip met het gehele bureau. Stedenbouw, stadslandbouw, architectuur, sport, historie, lekker eten, strand...

Medewerker

Ad de Bont

Directielid, stedenbouwkundige

Medewerker

Maarten Lankester

Landschaps- en stedenbouwkundig ontwerper / projectleider

Medewerker

Lieke Robben

Stedenbouwkundig ontwerper / architect / projectleider

Nieuws

Eerste paal Oostenburg

Het hotel op Oostenburg is in aanbouw. Dit is het eerste gebouw dat gerealiseerd wordt naar het ontwerp van Urhahn voor de transformatie van dit werkgebied naar een volwaardig stukje Amsterdam centrum.

Nieuws

Opgeleverd!

De route tussen station en centrum in Hoofddorp Centraal

Project

Rotterdam BoTu NEXT

Hoe maak je klimaat en energie een actueel thema in een buurt waar de bewoners vooral bezig zijn met overleven?

Project

Gebiedsagenda Oost

Met betrokkenen van verschillende ministeries is een kaartenatlas opgesteld die de kansen en opgaven van de regio Oost Nederland weergeeft.

Project

Haalbaar en betaalbaar

Samen met (toekomstige) bewoners heeft Urhahn het stedenbouwkundig plan voor Poelenburg Oost, Zaanstad opgesteld

Project

Ontwikkelbeeld Oudorp Alkmaar

Bouwen aan de aantrekkelijke leefomgeving van de toekomst: stedelijk en bruisend, innovatief en slim, lommerrijk en luisterrijk

Project

Opgave voor de Lelystadse woonwijken

50 jaar geleden verrezen de eerste woonwijken van Lelystad. Veel van deze wijken kennen forse problemen: hoge werkeloosheid, laag opleidingsniveau, gezondheidsproblemen en beperkte leefbaarheid. Urhahn schets de kansenkaart.

Project

Hoofddorp Centraal

Urhahn | stedenbouw en strategie werkt sinds 2014 in verschillende fasen aan de herontwikkeling van het gebied tussen station en centrum van Hoofddorp. De eerste projecten zijn opgeleverd!

Project

Het Verhaal van Lelystad

Lelystad begint met het benoemen van strategische hoofdopgaven als opmaat naar de omgevingsvisie.

Publicatie

De beweegvriendelijke stad

Er wordt veel gesproken over gezonde, beweegvriendelijke steden, maar hoe maak je ze? Dit laten we zien in ons nieuwe boek! Nu verkrijgbaar.

Nieuws

Architectuurprijs voor Space-S Eindhoven

Niet alleen zijn wij trots op het resultaat van ons stedenbouwkundig plan en openbare ruimte, maar ook dat Space-S de Dirk Roosenburg architectuurprijs heeft gewonnen!

Project

Ontwerpen aan ontmoeting

De campus van de 21ste eeuw is een gemengd gebied met de kenmerken van een stadscentrum. Urhahn is ruimtelijk adviseur voor het versterken van de ontmoetingsfunctie op het Utrecht Science Park.

Project

Greenport 2050

Negen boerenwijsheden voor de ruimtelijke toekomst van het productielandschap in Noord-Holland Noord

Project

Groningen Herestraat – 100% tailormade

Een reeks maatwerk oplossingen kan huidige en nieuwe eigenaren en de gemeente inspireren om met kleine en grotere ingrepen een waardecreatie te organiseren en tegelijkertijd de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten.

Project

Omgevingsbeeld Regio Alkmaar: diversiteit als troef

Wat goed is voor de regio, is goed voor de gemeenten: het gezamenlijke ‘omgevingsbeeld - een integrale visie voor de toekomst’, verbindt de gemeenten en positioneert de regio sterk ten opzichte van MRA, Zaancorridor en Greenport.

Artikel

Doe het zelf, doe het samen

25 jaar Urhahn: deel 7 uit een reeks reflecties op ons vakgebied, waarin we de kernwaarden voor onze ontwerpen, visies en strategieën belichten.

Project

(Be)leefbaar landschap Lutjebroek

Gebiedsvisie en afwegingskader Stede Broec Zuidwest, gebaseerd op een gezamenlijke agenda van bewoners en initiatiefnemers

Nieuws

Urhahn viert 25 jarig bestaan

Op het Vuurtoreneiland hebben wij met medewerkers en oud-medewerkers teruggeblikt op een rijkdom aan projecten, medewerkers, en gezamenlijke avonturen.

Artikel

De stad als het nieuwe sportterrein

Na de aanleg van grote sportcomplexen aan de rand van de stad, mag sporten weer gezien worden. Sports in the City als katalysator voor de stedelijke vernieuwing en als belangrijk element voor de citymarketing.